کنترل شیرهای برقی هیدرولیکی مثل کنترل جهت ،کنترل فشاروفلوکنترل برقی پروپرشنال برای خروجی های متناسب باولتاژمتغیر استفاده میشود. بطور مثال در صورت استفاده از شیرکنترل جهت پروپرشنال با تغییر ولتاژ ورودی شیر همزمان با کنترل جهت ،کنترل سرعت هم داریم بنابراین حرکت های جک کنترل میشود و ابتدا وانتهای حرکت به آرامی صورت میگیرد. در شیرهای کنترل فشار پروپرشنال می توان با تنظیم وتغییرولتاژ،فشاررا اندازه گرفت  ودراتوماسیون استفاده کرد.
برای مدیریت برمسیرعبورجریان ،  شیرهای کنترل جهت معمولی استفاده میشود با این تفاوت که دارای سولونوئیدهای پروپرشنال یا تناسبی هستند که متناسب با میزان سیگنال ورودی،باعث جابجایی اسپول می شوند.
شيرهاي الكتروهيدروليك عملكرد ديجيتالي(0-1) دارند که متداول با سولنوئيدهاي
AC است. به طوریکه با وضعيت قطع و وصل سولنوئيد متناظر  می باشند، اسپول در يك جایگاه خاص قرار میگیرد. به طور مثال يك شير كنترل جهت دو راهه – دو وضعيتي در وضعيت كاملا باز يا كاملا بسته با تحريك سولنوئيد قرار ميگيرد. اين نوع عملكرد ديجيتالي، باعث ايجاد ضربات فشاري و جرياني در مدار هيدروليك ميشود.
براي رفع مشكلات فوق در شيرهاي پروپورشنال و سروو نيروي ناشي از بوبين يك سولنوئيد
DC يا موتورهاي مخصوص به کار برده ميشود. اين شيرها در انواع كنترل جهت، كنترل دبي و كنترل فشار در رنج گسترده ای قرار دارند
اگر دبي که از شير عبور میکند ازحد مشخصی بیشتر باشد، از طريق سولنوئيد  نمیتوان تحريك مستقيم انجام داد. برای همین شيرهاي با تحريك پيلوتي به کار برده ميشود. اين شيرها تركيب دو شير هيدروليك هستند كه به صورت دو طبقه روي هم قرار دارند.اگر شير كوچكتر تحريك شود باعث میشود روغن تحت فشار به دو طرف اسپول شير انتقال یابددر نتیجه اسپول اصلي حرکت میکند و روغن به سمت مصرف كننده میرود.

www.atlasmachinepolymer.com