سری اطلس ماشین

سری اطلس ماشین
محصولات خوب باید بر پایه تجهیزات و تکنیک خوب بنا نهاده شده باشد . شرکت اطلس هایدا از تکنیک و تجهیزات جدید جهان جهت توسعه طراحی ماشینها بهره می برد و در بکارگیری هر چه بیشتر آنها هیچ درنگی ندارد . مرکز طراحی مجهز، مرکز تحقیق و توسعه ،مرکز طراحی ساخت و مرکز آزمایش ، منحصر به فرد بودن طرحهای شرکت اطلس هایدا را تضمین میکند . این شرکت بیش از 100 مدل سری ماشینهای تزریق پلاستیک از 50 تن تا 3300 تن و وزن تزریق 48 تا 50224گرم را بررسی و طراحی نموده است . سمت های اصلی دستگاهها از آمریکا ،ایتالیا ، ژاپن ، تایوان و دیگر کشور وارد میشود . در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت 4000ماشین در سال میباشد